Plan for strategi for en felles utvikling av IKT og bibliotektjenestene i skolen 2017-2025 ble vedtatt i opplæringsutvalget den 03.10. 

Målet med strategiplanen er å bidra til økt læring hos elevene gjennom å sikre en likeverdig og kvalitetsmessig god tilgang til bibliotek, IKT-ressurser og veiledning for alle elever og ansatte ved de videregående skolene i Rogaland fylkeskommune. Strategiplanen skal tydeliggjøre skolebibliotekarenes og IKT-personalets rolle som ressurs i utviklingen av gode læringsmiljø, den digitale skolen og den informasjonskompetente elev.

Planen ble enstemmig vedtatt etter at både Høyre og Arbeiderpartiet kom med tilleggspunkter til rådmannens tilråding til vedtak:

Vedtak:

  • Sak om strategi for en felles utvikling av IKT og bibliotektjenestene i skolen tas til orientering. (Rådmannen)
  • Strategi for en felles utvikling av IKT og bibliotektjenestene i skolen 2017-2025 vedtas. (Rådmannen)
  • Opplæringsutvalget ber om en orienteringsak om arbeidet etter strategiplanen ved endt skoleår 17/18. For opplæringsutvalget er det viktig med et klart fokus på det bibliotekfaglige og ber derfor om at det særlig orienteres om hvordan det bibliotekfaglige ivaretas og koordineres fra sentraladministrasjonen. (Simon Næsse, AP)
  • Strategien revideres om fire år. (Kenneth Austrått, H)

Planen i sin helhet finner du her. 

Translate »