Bokbasens metadatakonferanse

En oppsummering av Bokbasens metadatakonferanse 9. april 2019.


Utsendt fra Rogaland: Ragnhild Kjøllmoen Aarø fra Karmøy og Gun Odny Nornes fra Haugesund

Bokbasen presenterte noe av de som de jobber med for tiden, og snakket om tilleggsproduktet som de anbefalte at vi kjøpte. Så delte Kristin Myklebust fra Oppegard bibliotek sine erfaringer med bruk av Bokbasens tilleggsprodukt.

Bjørn Kjetil Fredriksen fra Rogaland fylkesbibliotek hadde en sprek oppfordring til oss alle. Å bruke metadataene klokt og ikke gjøre for store endringer i dem for å unngå støy og for å ha økt kvalitet. Ved at alle ikke skal drive med katalogisering, så frigjør vi ressurser til formidling og fjernlånsarbeid. Nasjonalbiblioteket burde være totalleverandør av metadata. Lenge har det vært sagt at en må vente på storbybibliotekene og RDA osv. for at vi skal kunne ta den store opprydningen i postene, men nå er det på tide å ta vårrengjøringen. Bjørn Kjetil foreslo 2021. og et virkemiddel som kan tas i bruk for de som ikke vil være med på vasking av poster, er at de vil da bli utestengt fra fellesløsninger som f.eks Biblioteksøk.

Bjørn Kjetil med foredraget Felles metadata – Hva, hvorfor og hvordan

Irene Hole og Kari Mathisen hadde en gjennomgang om Nasjonalbibliotekets strategi for overgangen til RDA. Vi vil følge internasjonale standarder når vi nå går over til RDA. De viktigste endringene vil bli at vi får mindre bruk av forkortelser og skarpe klammer. Regelen om tre blir også borte. Generell materialbetegnelse blir gjort om fra 245$h til 336$ 337$ 338$ osv.  Det ble anbefalt å følge med på opplæringsvideoer fra Kungliga bibliotek og bibliotekutvikling.no

Fride Fosseng fra Bokbasen guidet oss igjennom Mark21 og RDA.
Marc21 skal erstatte Normarc så fort systemene får det opp å gå (høst 2019). Det kommer til å komme Deweynumre i skjønnlitteraturen. Regelen om tre går ut. Vi kan ta med flere forfattere i 700$ uten at de er nevnt i 245$c. Generell materialbetegnelse faller bort i 245$h, og vi får disse nye tagene 336, 337, 338, 344, 346, 347, 385. Forlag skal registreres slik som de står i boka. I 100$4 kan vi registrere rollen til personene f.eks: aut-forfatter, trl-oversetter.

Bibliofil og Mikromarc/Quria presenterte hvordan de så for seg at RDA skulle implementeres i deres system.  Fordelene med RDA fra deres synspunkt var at det nå er flere bi-innførsler, det blir brukt internasjonale standarder, bedre visning for brukere når det blir færre forkortelser, og enklere overgang til Linked data. Ulempene er at det blir mer komplisert for de som katalogiserer. Biblioteksystemer anbefalte også sterkt at en ikke skulle røre kjernedataene i metadataene. I bibliofil vil det også legge inn at det skal bli vanskeligere å forandre på kjernedataene. Overgangen til Mark21 vil skje i løpet av høsten.

Unni Knutsen fra Universitetsbiblioteket har brukt Mark21 siden 2015. Hun anbefaler oss å ikke bare katalogisere på autopilot i begynnelsen, men slår opp forskjellige ting i RDA-toolbox, slik at vi lærer oss RDA.

Trond Aalberg fra Oslo Met snakket om Verk, Manifestasjon, Uttrykk og Eksemplar og relasjoner mellom disse. Dette er bakgrunnen for FRBR som er forløperen til LRM.

Tekst og foto: Ragnhild Kjøllmoen Aarø og Gunn Odny Nornes

Felles biblioteksystem i Rogaland – utlysning av konkurranse

Anbud på felles biblioteksystem for folke- og skolebibliotekene i Rogaland er nå lyst ut. Prosjektet ser positivt på at flere biblioteker og samarbeidsprosjekter drar nytte av vårt arbeid, og bidrar til dette med å dele dokumentene som er utarbeidet.Konkurransegrunnlag og kravspesifikasjon finner dere på Doffin:  https://www.doffin.no/Notice/Details/2019-312133.

 

 

 

 

 

 

Bjørn Kjetil Fredriksen er leid inn fra Sølvberget fra 01. februar til 30. juni 2019, for å støtte fylkesbiblioteket med evaluering av tilbud.

Bjørn Kjetil har vært prosjektleder for storbybibliotekenes innkjøp og implementering av nytt, felles biblioteksystem i 2017/2018. Vi er glade for å ha hans kompetanse i ryggen, og sender en stor takk til Sølvberget for lånet!

 

 

 

Framdriftsplan for anbudsprosessen:

5. februar Utlysning av anbud
8. mars Frist for prekvalifisering
 3. april  Frist for tilbud
 4. april – 30. juni  Evaluering
 1. juli  Meddelelse av konkurranseresultat
 15. august  Signering av kontrakt
 September 2019 –  Trinnvis implementering av nytt biblioteksystem

Felles biblioteksystem, dialogmøte 21.11.2018

21. november arrangerte Rogaland fylkesbibliotek og prosjektgruppa for felles innkjøp av nytt biblioteksystem i Rogaland et åpent dialogmøte med mulige leverandører i Sandnes bibliotek. Takk til Biblioteksystemer, Axiell, Systematic og Libriotech for interessante presentasjoner! Leverandørene har ulike strategier og måter å jobbe på, men er enige om de grunnleggende premissene: framtidens biblioteksystemer har åpne grensesnitt, snakker med hverandre og med resten av verden, og er enkle og intuitive å bruke.

 

Vårt utgangspunkt er at vi ønsker oss et nasjonalt biblioteksystem, og samtidig ønsker vi oss flere systemleverandører og konkurranse i markedet, ikke monopol. Vi tror at vi kan få begge deler!

Illustrasjon felles biblioteksystem

De grunnleggende komponentene i et nasjonalt biblioteksystem vil være nasjonalt låneregister og en felles metadatabrønn / bokbase. Nasjonal metadatabrønn er noe vi ønsker oss, på nåværende tidspunkt er felles metadatabrønn kun et lokalt initiativ hos de fire storbybibliotekene, Stavanger, Bergen, Trondheim og Kristiansand.

For å kunne bruke disse (og andre) fellesløsningene fullt ut, må biblioteksystem i norske folke- og skolebibliotek være åpne for integrasjon. Som kunder kan vi påvirke dette gjennom å stille krav om åpne API’er og åpne standarder for datautveksling når vi legger biblioteksystemene våre ut på anbud. Vi må ha noen grunnleggende krav som er felles for alle, og dette er bakgrunnen for at bibliotekene i Rogaland nå bygger videre på storbybibliotekenes kravspesifikasjon. Vi oppfordrer andre bibliotek som skal kjøpe inn nye biblioteksystem til å gjøre det samme!

 

Vedlegg

Felles biblioteksystem- Presentasjon av prosjektet, dialogmøte 21. november 2018

Referat Dialogmøte 21. november 2018, samtaler med leverandørene

1 – Kravspesifikasjon_felles_biblioteksystem_20112018 (på høring, med frist 15. desember 2018)

 

Framdriftsplan per 21.11.2018 (på høring, med frist 15. desember 2018)

 • 21. november 2018: dialogmøte med aktuelle leverandører, Sandnes bibliotek
 • 15. desember 2018: kommunenes frist for å melde seg som part i anbudet
  Frist for innspill til kravspesifikasjon og framdriftsplan
 • 7. januar 2019: konkurransegrunnlaget sendes på høring til deltakerkommunene
 • 14. januar 2019: kommunenes frist for godkjenning av konkurransegrunnlaget
 • 1. februar 2019: kunngjøring av anbud
 • Mars/april 2019: evaluering
 • Mai 2019: meddelelse konkurranseresultat, signering av kontrakt

 

Mer informasjon om prosjektet: https://rogalandfylkesbibliotek.no/felles-biblioteksystem/

Felles biblioteksystem i Rogaland

Rogaland fylkeskommune inviterer alle kommunene i fylket til å delta i et felles anbud for nytt biblioteksystem. Formålet med felles biblioteksystem er å kvalitetssikre bibliotektilbudet til publikum, gi bedre digitale tjenester og legge til rette for utvikling av nye tjenester pålagt i Bibliotekloven. Innkjøpet kan omfatte både folkebibliotek og bibliotek i grunnskolen, samt skolebibliotekene i fylkeskommunens videregående skoler.

Biblioteksystemet er navet i bibliotekenes daglige drift, og håndterer all logistikk knyttet til bokinnkjøp, utlån, reserveringer, innlån fra andre bibliotek, låneregister og regninger. Biblioteksystemene har stor påvirkning på hvordan ressursene brukes i hverdagen og hvilke tjenester biblioteket kan tilby sine brukere. Et nytt, felles biblioteksystem skal gi bedre publikumstjenester og en mer effektiv arbeidshverdag for de ansatte.

Framdriftsplan per 11. juli 2018:

 • 11. september 2018: dialogkonferanse med aktuelle leverandører, Sandnes bibliotek
 • 15. desember 2018: kommunenes frist for å melde seg som part i anbudet
 • 7. januar 2019: konkurransegrunnlaget sendes på høring til deltakerkommunene
 • 14. januar 2019: kommunenes frist for godkjenning av konkurransegrunnlaget
 • 1. februar 2019: kunngjøring av anbud
 • Mars/april 2019: evaluering
 • Mai 2019: meddelelse konkurranseresultat, signering av kontrakt

Stavanger kommune gikk nylig til innkjøp av nytt biblioteksystem sammen med Bergen, Kristiansand og Trondheim. Mer informasjon om dette samarbeidet finner du ved å følge denne lenken. Rogaland fylkeskommune vil bruke storbybibliotekenes samarbeid som mal for et felles innkjøp for resten av vårt fylke. Stavanger bibliotek bistår i planlegging og gjennomføring av anskaffelsen.

Det økonomiske ansvaret for anskaffelsen etter at kontrakten er signert, ligger hos kommunen. Utgiftene fordeles i henhold til en fordelingsnøkkel basert på folketall.

Kontakt: Britt Ellingsdalen

Felles biblioteksystem i Rogaland – invitasjon til kommunene

Kravspesifikasjon felles biblioteksystem per 10 juli 2018

Personvern i bibliotekene

Rogaland fylkesbibliotek har utarbeidet en mal for personvernerklæring som bibliotekene i Rogaland kan ta utgangspunkt i:
https://rogalandfylkesbibliotek.no/personvernerklaering-utkast/ (bokmål)
https://rogalandfylkesbibliotek.no/frasegn-om-personvern-utkast/ (nynorsk)

Det jobbes på alle kanter med å få på plass personvernerklæringer i henhold til EUs personverndirektiv, GDPR, og bibliotekene er ikke noe unntak. Den mest omfattende innsamlingen av persondata i bibliotekene foregår via biblioteksystemene. For folkebibliotekene i Rogaland vil det i hovedsak si Mikromarc, Bibliofil og eBokBib. I disse systemene finner vi lånehistorikk og lånedata. I tillegg har vi tjenester fra eksterne leverandører som Sommerles og Pressreader.  Bibliotekene samler også inn data som kan knyttes til personlige brukere på nett via informasjonskapsler (coockies) og sosial medier. Dette er et komplekst samspill der mange leverandører er involvert, som Facebook, WordPress, Google etc.

Formålet med direktivet og personvernerklæringene er at brukerne lett skal finne informasjon om hvilke personopplysninger vi samler inn, hvem som har tilgang til dem, hvordan de lagres og hvem de deles med. Bibliotekene skal ikke ta ansvar for hvordan multinasjonale konsern ivaretar personvern, men vi må gjøre våre brukere oppmerksomme  på hvordan de kan beskytte seg selv dersom de ikke ønsker å bli “sporet” når de bruker våre tjenester.

I løpet av høsten 2018 vil fylkesbiblioteket arrangere et info- og arbeidsmøte om personvern i bibliotek, med forbedring av mal for personvernerklæringen på programmet.

 

 

Les 3500 papiraviser & 3600 magasiner gratis

Les Dagbladet, Aftenbladet, Aftenposten eller danske Politiken – evt noen av de 7000 andre papiravisene eller magasinene på 60 forskjellige språk helt gratis i appen  Pressreader. Papiravisene og magasinene laster du enkelt ned på biblioteket og på videregående skoler.

30 millioner brukere i verden

Pressreader har allerede 30 millioner brukere i hele verden. I Rogaland tilbys tjenesten gratis fra Rogaland fylkeskommune, de videregående skolene og de fleste folkebibliotekene. I appen finner du flere enn 7 000 kjente papiraviser og magasiner fra innland og utland, på 60 forskjellige språk. Det som gjør denne appen helt unik er at du kan lese alle papiravisene og magasinene i fulltekst og i originalformat.

Hvordan bruke appen?

 1. Last ned PressReader-appen.
 2. Åpne appen via nettet på biblioteket eller videregående skolen.
 3. Få automatisk tilgang til papiraviser og magasiner.
 4. Nå har du tilgang til alt innhold i appen i 7dager.
 5. Du velger selv hvor i verden og på hvilken digital plattform du vil lese.

Hvordan fornye tilgangen?

 1. Forny tilgangen på bibliotek eller på videregående skolen.
 2. Er du på reise finner du nærmeste tilgang via HotSpot Map i appen.

Hjelp til å gjøre tilbudet kjent

For å få flere til å bruke Pressreader har vi laget flere hjelpemidler som du kan bruke for å gjøre tilbudet kjent på bibliotek og skole.

Bilder til bruk på nettet – Facebook, Instagram, nettsider

Pressreader promoteringsfoto

 

 

 

 

 

 BILDE1.pdf (768,63 kB)
 BILDE2.pdf (754,11 kB)
 BILDE3.pdf (755,77 kB)

Plakater til bruk i biblioteket
 BIBLIOTEK_PLAKAT_A3.pdf (740,19 kB)
 BIBLIOTEKET_PLAKAT_A4.pdf (738,87 kB)

Plakat til bruk på de videregående skolene
 SKOLE_PLAKAT.pdf (740,77 kB)
 SKOLEPLAKAT_A3.pdf (741,63 kB)

Bokmerker til å bruke på biblioteket
 BIBLIOTEK_BOKMERKE.pdf (880,30 kB)
Bokmerker til å bruke på de videregående skolene
 SKOLEN_BOKMERKE.pdf (888,67 kB)
Translate »