Felles biblioteksystem, dialogmøte 21.11.2018

21. november arrangerte Rogaland fylkesbibliotek og prosjektgruppa for felles innkjøp av nytt biblioteksystem i Rogaland et åpent dialogmøte med mulige leverandører i Sandnes bibliotek. Takk til Biblioteksystemer, Axiell, Systematic og Libriotech for interessante presentasjoner! Leverandørene har ulike strategier og måter å jobbe på, men er enige om de grunnleggende premissene: framtidens biblioteksystemer har åpne grensesnitt, snakker med hverandre og med resten av verden, og er enkle og intuitive å bruke.

 

Vårt utgangspunkt er at vi ønsker oss et nasjonalt biblioteksystem, og samtidig ønsker vi oss flere systemleverandører og konkurranse i markedet, ikke monopol. Vi tror at vi kan få begge deler!

Illustrasjon felles biblioteksystem

De grunnleggende komponentene i et nasjonalt biblioteksystem vil være nasjonalt låneregister og en felles metadatabrønn / bokbase. Nasjonal metadatabrønn er noe vi ønsker oss, på nåværende tidspunkt er felles metadatabrønn kun et lokalt initiativ hos de fire storbybibliotekene, Stavanger, Bergen, Trondheim og Kristiansand.

For å kunne bruke disse (og andre) fellesløsningene fullt ut, må biblioteksystem i norske folke- og skolebibliotek være åpne for integrasjon. Som kunder kan vi påvirke dette gjennom å stille krav om åpne API’er og åpne standarder for datautveksling når vi legger biblioteksystemene våre ut på anbud. Vi må ha noen grunnleggende krav som er felles for alle, og dette er bakgrunnen for at bibliotekene i Rogaland nå bygger videre på storbybibliotekenes kravspesifikasjon. Vi oppfordrer andre bibliotek som skal kjøpe inn nye biblioteksystem til å gjøre det samme!

 

Vedlegg

Felles biblioteksystem- Presentasjon av prosjektet, dialogmøte 21. november 2018

Referat Dialogmøte 21. november 2018, samtaler med leverandørene

1 – Kravspesifikasjon_felles_biblioteksystem_20112018 (på høring, med frist 15. desember 2018)

 

Framdriftsplan per 21.11.2018 (på høring, med frist 15. desember 2018)

 • 21. november 2018: dialogmøte med aktuelle leverandører, Sandnes bibliotek
 • 15. desember 2018: kommunenes frist for å melde seg som part i anbudet
  Frist for innspill til kravspesifikasjon og framdriftsplan
 • 7. januar 2019: konkurransegrunnlaget sendes på høring til deltakerkommunene
 • 14. januar 2019: kommunenes frist for godkjenning av konkurransegrunnlaget
 • 1. februar 2019: kunngjøring av anbud
 • Mars/april 2019: evaluering
 • Mai 2019: meddelelse konkurranseresultat, signering av kontrakt

 

Mer informasjon om prosjektet: https://rogalandfylkesbibliotek.no/felles-biblioteksystem/

Tilskudd til bibliotekutvikling 2019 – utlysning

SparegrisRogaland fylkeskommune lyser med dette ut kr 400.000 til bibliotekutvikling i Rogaland.

Søknadsfrist: 1. desember 2018

Hvem kan søke?
Folkebibliotek kan søke om støtte. Andre bibliotek kan søke til tiltak i samarbeid med folkebibliotek.

Hvordan søke?
Søknad sendes elektronisk via søknadsskjema på Rogaland fylkeskommunes hjemmesider. Her finnes oppdaterte retningslinjer og link til regionalplan for bibliotek i Rogaland med handlingsprogram. Handlingsprogram for 2019 er ikke vedtatt enda, bruk derfor handlingsprogrammet for 2018 som utgangspunkt for søknad.

Egenandelen på 50% kan knyttes til arbeidsinnsats.

Tildeling av midler skjer i regional- og kulturutvalget i månedsskiftet januar/februar.

Ta kontakt med oss dersom dere trenger hjelp med formuleringene, budsjettet eller annet: Britt Ellingsdalen (950 679 79) eller Stig Beite Løken (950 107 32). Vi gleder oss til å motta søknader for 2019!

Folkets bibliotek? Referat fra bibliotekseminaret 2018

Årets bibliotekseminar i Stavanger gikk av stabelen under Kapittelfestivalen, 20. september. Her finner du presentasjoner og opptak fra seminaret.

Åpningstalen, Folkets bibliotek, ble holdt av Joacim Hansson, professor ved Linnéuniversitetet i Sverige. På tross av at det går tilsynelatende bra med bibliotekene i Sverige (og i Norge) opplever vi at vi er i en identitets- og legitimitetskrise. Hansson knytter dette til den generelle økonomiske diskursen i samfunnet, og det synet på kunnskap som oppstår når bare det som gir målbare resultater tillegges verdi. Joacim Hansson stiller spørsmål ved bibliotekarenes iver etter å overlate definisjonsmakten til andre. Hvorfor tror bibliotekarer at andre vet bedre enn dem hva biblioteket skal være? Han stiller seg kritisk blant annet til fenomenet “meråpent”, og etterlyser en sterkere profesjonstenkning i bibliotekfeltet.  Foredraget kan nytes i sin helhet her:

Svein Arne Tinnesand fra Nasjonalbiblioteket fikk 15 minutter til å gjøre rede for Bibliotekene i Norge – hvor står vi nå? Presentasjonen finner du her: SveinArneTinnesandkapittel2018.

Deretter var det debatt, “Hva vil vi med bibliotekene?“. Panelet bestod av kulturforsker Georg Arnestad, stortingsrepresentant Freddy Øvstegård, lærer og skolebibliotekar Line Hansen Hjellup og biblioteksjef Anne Torill Stensberg, og hadde fått følgende utfordring på forhånd: Hvis biblioteket skulle være én ting, hva skulle det være da? Kort oppsummert så var det enighet i panelet om at folkeopplysning, litteraturformidling og lesing fortsatt skal være bibliotekets kjerneoppgaver, at bibliotekets rolle som møteplass i lokalsamfunnet er viktig og at det ligger et stort potensiale i biblioteket som møteplass.

Debatten ble ledet av kapittelsjef, Espen Røsbakk.

Vi hadde dessverre ikke mulighet til å filme etter lunsj, men her er presentasjonene:

Skolebibliotek ved Line Hansen Hjellup (lærer og skolebibliotekar ved Spangereid skole og forfatter av boka Skolebiblioteket (2018)). Spangereid skole har satset massivt på lesing og på skolebiblioteket, med slående resultater. “Lesing er all kunnskaps mor“: LineHjellupStavanger, 20.09.18

Små bibliotek og kombinasjonsbibliotek ved Birgithe Schumann-Olsen (biblioteksjef i Øvre Eiker): BirgitheSchumann-Olsen_Små- og kombinasjonsbibliotekene

På tvers av biblioteksektoren. Kan vi tenke “bibliotek” uten prefiks? ved Lars Egeland (direktør for læringssenter og bibliotek ved OsloMet. “Forskjell i tilgang på kunnskap er alle ulikheters mor“: LarsEgelandPå tvers av biblioteksektoren.

Prisen Årets bibliotekvenn 2018 gikk til ledergruppen ved Vågen VGS ved rektor Bente Jelsa. Avdelingsleder Joakim Lund mottok prisen på vegne av skolen.

Nytt nettstudium: Barn, medier og bibliotek

Reklame Barn medier og bibliotek

Har du behov for å lære mer om bibliotektjenester for barn? Det nye nettstudiet «Barn, medier og bibliotek» (15 stp) gir en innføring i kultur- og litteraturformidling for barn.

Opptakskrav er generell studiekompetanse eller realkompetanse.
Studiet starter på nyåret i 2019, og søknadsfrist er 23. november 2018.

Praktisk informasjon og påmeldingsskjema hos OsloMet.

Nettstudiet tilbys for første gang fra OsloMet i 2019, med ansatte i biblioteksektoren som målgruppe. Det er 30 studieplasser. Arbeidsmengden er tilpasset slik at det skal være mulig å kombinere studiet med full jobb. Femten studiepoeng på et år tilsvarer omtrent 25% av et fulltids studium.

Fylkesbibliotekene vil bistå med faglig støtte og regional nettverksbygging, og arrangerer en oppstartsamling i Oslo og et webinar mot slutten av studiet. Det blir mulig å søke prosjektet om reisestipend for å kunne delta på samlingen i Oslo.

Studieavgift er satt til kr 12.000,-. Semesteravgift på kr. 640 betales pr. halvår.

Prosjektet ledes fra Trøndelag fylkesbibliotek. Du finner detaljert informasjon på web.trondelagfylke.no

Folkets bibliotek? Samhold og innhold – Bibliotekpolitisk seminar 2018

Hovedtaler på årets bibliotekpolitiske seminar i Stavanger er Joacim Hansson, professor ved Universitetet i Væxsjø. Han ble tidligere i år omtalt som den skarpeste systemkritikeren innen nordisk bibliotekforskning på Bibliotekettarsaka.com. Sammen med ham og et utvalg erfarne og reflekterte aktører på det norske bibliotekfeltet, vil vi drøfte spørsmål som

 • Hva vil vi med bibliotekene?
 • Hva skal bibliotekene være i en digital tidsalder?
 • Hvilke endringer / grep må til for at bibliotekene skal oppfylle den rollen vi ønsker det skal ha?
 • Får vi bedre skolebibliotek når kultur og utdanning integreres tettere?
 • Hva er et realistisk bibliotektilbud i kommuner med mellom 1000 og 10 000 innbyggere? Kan resten av bibliotekfeltet spille de små bibliotekene gode?
 • Samarbeid mellom fag-, forsknings- og folkebibliotek: er det utfordringer som kan møtes bedre dersom vi løser opp i silotenkingen og tenker kun «bibliotek», uten prefiks?

20. september 2018, Sølvberget, Stavanger. Program og påmelding på Kapittelfestivalens nettsider.

Foredragsholdere og paneldeltakere

Joacim Hansson, portrettJoacim Hansson (til venstre) er professor i biblioteks- og informasjonsvitenskap ved Linnéuniversitetet i Växjö i Sverige. Han har blant annet forsket på bibliotekenes identitetsutvikling, og har publisert en rekke populærvitenskapelige tekster om bibliotek og bibliotekarer. Han sitter i den nasjonale referansegruppen for den svenske bibliotekstrategien.

Svein Arne Tinnesand (innleder til debatt) er avdelingsdirektør bibliotekutvikling ved Nasjonalbiblioteket. Han er en kjent profil i det norske bibliotekfeltet, og har tidligere vært biblioteksjef i Randaberg, fylkesbiblioteksjef i Rogaland, leder av Norsk bibliotekforening og politisk rådgiver for SV på Stortinget.

Anne Torill Stensberg (debattpanel) ble ansatt som bibliotek- og kulturhussjef på Sølvberget i mars 2018. Hun er utdannet bibliotekar, med erfaring fra lederstillinger i Statoil og på Sølvberget (1999-2009). Hun har også bibliotekerfaring fra Sarpsborg og Sola, og har studert kulturfag.

Georg Arnestad (debattpanel) er seniorrådgiver og kulturforsker ved Høgskolen på Vestlandet. Han har jobbet som redaktør, saksprosaforfatter, avdelingsdirektør ved Høgskolen i Sogn og Fjordane, og er en mye brukt rådgiver for kulturdepartementet og norsk kulturråd.  Han er en markant stemme i den offentlige kulturdebatten, og har i mange år stilt spørsmål ved bibliotekenes prioriteringer og retning.

Freddy Øvstegård (debattpanel) er Stortingets yngste innvalgte representant i perioden 2017-2021 og sitter i Familie- og kulturkomiteen. Frontet i april 2018 et forslag om et femårig nasjonalt bibliotekløft i sju punkter: Nasjonal bibliotekstrategi på tvers av forvaltningsnivåer, øremerkede midler, nasjonale lisenser, kompetanseheving, nye biblioteklokaler, nærhet til bibliotek ved kommunesammenslåing, skolebibliotek

Line Hansen Hjellup (debatpanel og foredrag) er lærer og skolebibliotekar ved Spangereid skole, og pedagogisk veileder i lesing ved Kompetansesenter Sør. Hun har erfaring fra foredragsvirksomhet innen lesing og skolebibliotek, og har over en lengre periode jobbet systematisk med satsing på lesing og bruk av skolebiblioteket. Skolebiblioteket på Spangereid ble nominert til Året bibliotek i 2014 og Spangereid skole fikk tildelt Lesesenterets lesepris i 2015. I år har hun gitt ut boka Skolebiblioteket. Læring og leseglede i grunnskolen, sammen med medforfattere Anne Håland, Joron Pihl og Arne Svingen. Boka forklarer hvorfor skolebiblioteket bør være en sentral del av den pedagogiske virksomheten i enhver skole

Espen Røsbak (debattleder) har vært Kapittel-sjef siden 2011. Han er utdannet litteraturviter.

Birgithe Schumann-Olsen (foredrag) er biblioteksjef i Øvre Eiker, en kommune med 15 000 innbyggere, hovedbibliotek i rådhuset og to kombinasjonsbibliotek ute i skolene, 7,2 ansatte, meråpent, utstyrssentral,  arrangement og aktiviteter for alle aldersgrupper. Birgithe har jobbet som bibliotekar i videregående skole og ved Drammen biblioteket, og som leder for Norsk bibliotekforening avdeling Buskerud.

Lars Egeland (foredrag) er direktør for læringssenter og bibliotek ved OsloMet og nestleder i Norsk bibliotekforening. Han er aktiv i SV og har hatt politiske verv på flere nivåer. Blogger regelmessig blant annet om kunnskaps- og kulturpolitikk.

 

Seminaret arrangeres av Norsk bibliotekforening avdeling Rogaland, Rogaland fylkesbibliotek og Sølvberget

Logo NBF Logo - RFK Sølvberget logo

 

Translate »