Felles biblioteksystem i Rogaland

Rogaland fylkeskommune inviterer alle kommunene i fylket til å delta i et felles anbud for nytt biblioteksystem. Formålet med felles biblioteksystem er å kvalitetssikre bibliotektilbudet til publikum, gi bedre digitale tjenester og legge til rette for utvikling av nye tjenester pålagt i Bibliotekloven. Innkjøpet kan omfatte både folkebibliotek og bibliotek i grunnskolen, samt skolebibliotekene i fylkeskommunens videregående skoler.

Biblioteksystemet er navet i bibliotekenes daglige drift, og håndterer all logistikk knyttet til bokinnkjøp, utlån, reserveringer, innlån fra andre bibliotek, låneregister og regninger. Biblioteksystemene har stor påvirkning på hvordan ressursene brukes i hverdagen og hvilke tjenester biblioteket kan tilby sine brukere. Et nytt, felles biblioteksystem skal gi bedre publikumstjenester og en mer effektiv arbeidshverdag for de ansatte.

Framdriftsplan per 11. juli 2018:

  • 11. september 2018: dialogkonferanse med aktuelle leverandører, Sandnes bibliotek
  • 15. desember 2018: kommunenes frist for å melde seg som part i anbudet
  • 7. januar 2019: konkurransegrunnlaget sendes på høring til deltakerkommunene
  • 14. januar 2019: kommunenes frist for godkjenning av konkurransegrunnlaget
  • 1. februar 2019: kunngjøring av anbud
  • Mars/april 2019: evaluering
  • Mai 2019: meddelelse konkurranseresultat, signering av kontrakt

Stavanger kommune gikk nylig til innkjøp av nytt biblioteksystem sammen med Bergen, Kristiansand og Trondheim. Mer informasjon om dette samarbeidet finner du ved å følge denne lenken. Rogaland fylkeskommune vil bruke storbybibliotekenes samarbeid som mal for et felles innkjøp for resten av vårt fylke. Stavanger bibliotek bistår i planlegging og gjennomføring av anskaffelsen.

Det økonomiske ansvaret for anskaffelsen etter at kontrakten er signert, ligger hos kommunen. Utgiftene fordeles i henhold til en fordelingsnøkkel basert på folketall.

Kontakt: Britt Ellingsdalen

Felles biblioteksystem i Rogaland – invitasjon til kommunene

Kravspesifikasjon felles biblioteksystem per 10 juli 2018

Personvern i bibliotekene

Rogaland fylkesbibliotek har utarbeidet en mal for personvernerklæring som bibliotekene i Rogaland kan ta utgangspunkt i:
https://rogalandfylkesbibliotek.no/personvernerklaering-utkast/ (bokmål)
https://rogalandfylkesbibliotek.no/frasegn-om-personvern-utkast/ (nynorsk)

Det jobbes på alle kanter med å få på plass personvernerklæringer i henhold til EUs personverndirektiv, GDPR, og bibliotekene er ikke noe unntak. Den mest omfattende innsamlingen av persondata i bibliotekene foregår via biblioteksystemene. For folkebibliotekene i Rogaland vil det i hovedsak si Mikromarc, Bibliofil og eBokBib. I disse systemene finner vi lånehistorikk og lånedata. I tillegg har vi tjenester fra eksterne leverandører som Sommerles og Pressreader.  Bibliotekene samler også inn data som kan knyttes til personlige brukere på nett via informasjonskapsler (coockies) og sosial medier. Dette er et komplekst samspill der mange leverandører er involvert, som Facebook, WordPress, Google etc.

Formålet med direktivet og personvernerklæringene er at brukerne lett skal finne informasjon om hvilke personopplysninger vi samler inn, hvem som har tilgang til dem, hvordan de lagres og hvem de deles med. Bibliotekene skal ikke ta ansvar for hvordan multinasjonale konsern ivaretar personvern, men vi må gjøre våre brukere oppmerksomme  på hvordan de kan beskytte seg selv dersom de ikke ønsker å bli “sporet” når de bruker våre tjenester.

I løpet av høsten 2018 vil fylkesbiblioteket arrangere et info- og arbeidsmøte om personvern i bibliotek, med forbedring av mal for personvernerklæringen på programmet.

 

 

Sommerles 2018

Sommerles FacebookreklameSommerles 2018 er godt gang, og så langt deltar 30% av barna i 1ste – 7ende klasse i sommerles-kommunene i Rogaland. Gjesdal, Finnøy, Tysvær og Hå har allerede en oppslutning på over 50%! På landsbasis er gjennomsnittlig deltagelse akkurat nå 18,6%, og det er også et godt resultat for en frivillig lesekampanje.

Engasjerte og dyktige barnebibliotekarer og et godt samarbeid mellom bibliotek og skole er en av nøklene til leselyst hos barn.  Vi ønsker alle en eventyrlig sommer med kofferten full av gode bøker!

Sommerles er en nettbasert kampanje. På nettsiden sommerles.no kan barna lage sin egen profil, registrere bøker, få lesetips, løse oppgaver og følge med på hva vennene leser. Følg med på nettsidene til ditt lokale bibliotek!

Til bibliotekene: deltakerbibliotek får tilgang til Sommerles-facebookgruppe og Sommerlesbloggen. Husk å abonnere på bloggen for å få oppdatert informasjon om kampanjen!

Disse 20 folkebibliotekene i Rogaland er med i lesekampanjen Sommerles 2018:

Folkebiblioteket fremmer folkehelse

Sigrun Espelien Aasen fra folkehelseinstituttet

Sigrun Espelien Aasen, Folkehelseinstituttet

8. mai fikk 20 bibliotekarer og helsearbeidere fra Dalane faglig påfyll i Egersund. Sigrun Espelien Aasen fra Folkehelseinstituttet presenterte de viktigste kildene innen medisin og folkehelse.

Svenn Torgersen foredrag Egersund 8. mai 2018

Svenn Torgersen, Egersund 8. mai 2018

Samme kveld arrangerte Eigersund folkebibliotek åpent foredrag om psykisk helse med Svenn Torgersen. 60 personer møtte opp og fikk noen tankevekkende og inspirerende timer på årets første sommerdag.

 

 

 

 

 

Vi har fått gode tilbakemeldinger fra deltakerne, og ønsker velkommen til nytt seminar med Sigrun Espelien Aasen og foredrag med Svenn Torgersen i Sandnes og Haugesund etter sommerferien. Seminaret er gratis, men du melder du på via lenken nedenfor:
Seminar om helseinformasjon på nett – Sandnes bibliotek, 29. august 12-14 – påmelding
Seminar om helseinformasjon på nett – Gamle slakthuset Haugesund, 12. september 12-14 – påmelding

Foredrag med Svenn Torgersen arrangeres senere samme dag som seminaret:
Gleder og sorger i vårt samliv med vår personlighet, Svenn Torgersen Sandnes bibliotek, 29. august klokken 18:00
Gleder og sorger i vært samliv med vår personlighet, Svenn Torgersen, Gamle slakthuset Haugesund, 12. september klokken 18:00 

Folkebiblioteket fremmer folkehelse er et samarbeid mellom folkebibliotekene i Eigersund, Sandnes og Haugesund, Helsebiblioteket.no og Rogaland fylkeskommune

 

Forhåndsvalg i biblioteket

Mange av våre kommuner bruker biblioteket som valglokale ved forhåndsvalg. Fylkesbiblioteket har fått spørsmål om bruk av folkebibliotekene som valglokale ved forhåndsvalg kan anses å være i strid med folkebiblioteklovens formål.

Bibliotekloven sier at «Folkebibliotekene skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt», mens valgloven sier at «Valgagitasjon er ikke tillatt i det rommet der forhåndsstemmegivningen foregår». Selv om folkebibliotekene vil måtte gjøre enkelte tilpasninger, vil dette vanligvis ikke være så begrensende for virksomheten at bruk av folkebibliotek som valglokale vil kunne anses å være i strid med folkebiblioteklovens formålsbestemmelse. Unntaket er når folkebibliotekets lokaler ikke er egnet til å kunne avholde forhåndsvalget i et avgrenset rom, og avviklingen dermed medfører at biblioteket ikke kan arrangere debatter eller stille ut bøker med et politisk innhold. I slike tilfeller vil det være naturlig å stille spørsmål ved om biblioteket kan anses som et egnet valglokale.

Det er valgstyret som angir sted for forhåndsstemmegivningen. Det anbefales derfor at dette tas videre til den aktuelle kommune om dette skulle være en problemstilling for enkelte av folkebibliotekene.

I det vedlagte dokumentet gjør fylkesadvokaten i Rogaland nærmere rede for denne problemstillingen: Notat – Bruk av folkebibliotek som valglokale ved forhåndsvalg

Translate »